Kategorie Prawa Jazdy

Na podstawie art. 6 Ustawą z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 

1)   kategorii AM:

a)  motorowerem,

b)  czterokołowcem lekkim;

 

2)   kategorii A1:

a)  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

3)   kategorii A2:

a)  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

4)   kategorii A:

a)  motocyklem,

b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

5)   kategorii B1:

a)  czterokołowcem,

b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

6)   kategorii B:

a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

d)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

7)   kategorii C1:

a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

8)   kategorii C:

a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

9)   kategorii D1:

a)  autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

10)  kategorii D:

a)  autobusem,

b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

11)  kategorii T:

a)  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

b)  zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),

c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

12)  kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;

 

13)  kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;

 

14)  kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;

 

15)  kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;

 

16)  kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

 

Ponadto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1)   kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;

2)   kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);

3)   kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą;

4) kategorii B uprawnia do kierowania:

a)    motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b)   motocyklem trójkołowym

 

- pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.