Archiwizacja

Archiwizacja

Ośrodek egzaminowania przechowuje:

1)   protokoły egzaminacyjne, które po upływie roku powinny być zszyte w książkę, która powinna zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką;

2)   plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin - przez okres 1 miesiąca.

Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuję się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

W przypadku gdy osoba egzaminowana składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.