Archiwizacja

Ośrodek egzaminowania przechowuje:

1)   protokoły egzaminacyjne; w przypadku kiedy protokoły egzaminacyjne są w postaci papierowej po upływie roku powinny być zszyte w książkę oraz powinny zawierać na ostatniej stronie adnotację dyrektora ,o liczbie stron i protokołów, z jego podpisem i pieczątką. Dokumenty ośrodek egzaminowania przechowuje przez okres 5 lat, a następnie archiwizuje;

2)   plany egzaminów i listy osób zakwalifikowanych na egzamin - przez okres miesiąca.

Zapis z praktycznej części egzaminu przechowuję się przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

W przypadku gdy osoba egzaminowana składająca egzamin złożyła skargę na jego przebieg lub warunki, w jakich był przeprowadzany, zapis jest przechowywany do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.