Egzamin Państwowy

Sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego przeprowadza się na warunkach określonych w:

·      ustawie o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 341)

·      rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA  egzaminu państwowego polega na  sprawdzeniu wiedzy w zakresie:

·      zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej,

·      zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

·      obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu,

·      postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej - w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  egzaminu państwowego polega na  sprawdzeniu umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.

Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana:

1)   na placu manewrowym wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - w zakresie obejmującym:

a)  sprawdzenie podstawowych umiejętności w zakresie panowania nad pojazdem odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 i B,

b)  sprawdzenie umiejętności manewrowania pojazdem lub zespołem pojazdów odpowiednim dla uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T;

2)   w ruchu drogowym na drogach publicznych - w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu dla uprawnień dowolnej kategorii prawa jazdy.