Prawa Egzaminowanych

·         podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego, na wniosek osoby składającej egzamin, może być obecny jako obserwator instruktor, który szkolił tę osobę;

·         w każdej chwili na wniosek osoby egzaminowanej, egzaminator może przerwać egzamin państwowy. W takiej sytuacji przyjmuję się jednak, że osoba egzaminowana uzyskuje wynik negatywny egzaminu;

·         na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, w egzaminie może uczestniczyć dodatkowo egzaminator wyznaczony przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, który nadzoruje ten egzamin;

·         zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu może przeglądać m. in. osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;

 

       skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Następnie dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia marszałkowi województwa celem rozpatrzenia.