Przerwanie, Odmowa

 

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:

 

1)   nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;

2)   osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

a)  jest pod wpływem alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w jej organizmie;

b)  zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

c)  nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów i subkodów ograniczeń w zakresie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem,

d)  spełnia co najmniej jedną z przesłanek, o których mowa w art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 57 ustawy* ;

e)  nie spełnia warunku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia **,

 

Ponadto egzaminator nie przeprowadza egzaminu, gdy:

a)   nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora lub tłumacza przysięgłego, mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin. Egzamin może być przeprowadzony bez instruktora po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym;

b)   warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;

c)   stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrująceł

d) pojazd o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy *, nie spełnia wymagań określonych odpowiednio w art. 24 oraz art. 54 ustawy *.

 

Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

 

a)   gdy zachowanie osoby egzaminowanej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego;

b) jeżeli zaistniały przesłanki określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia**;

c)   jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

d)   na wniosek osoby egzaminowanej;

e) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;

f) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie;

g) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.

 

* - ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.  tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 341)

** - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206).