Przerwanie, Odmowa

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli:

1)   nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin;

2)   osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin:

a)  jest pod wpływem alkoholu lub odmówiła poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w jej organizmie;

b)  zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

c)  nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia,

d)  nie spełnia wymogu minimalnego wieku dla określonej kategorii prawa jazdy;

e)  której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że:

· znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

· nie posiada odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej;

g) nie zapewniła pojazdu, jeżeli egzamin przeprowadzany jest pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowany do rodzaju schorzenia;

h) nie zapewniła pojazdu bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd ośrodka egzaminowania;

i) nie zapewniła odpowiedniego stroju ochronnego – dot. kat. AM, A1, A2, A;

j) nie zapewniła obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się.

 

Ponadto egzaminator nie przeprowadza egzaminu, gdy:

a)   nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora lub tłumacza przysięgłego, mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin. Egzamin może być przeprowadzony bez instruktora po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę egzaminowaną o rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym;

b)   warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminów;

c)   stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące.

 

Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

a)   gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego

b) jeżeli zaistniały przesłanki określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia*;

c)   jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące;

d)   na wniosek osoby egzaminowanej;

e) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego;

f) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych lub wykonywała te czynności niesamodzielnie.

 

* - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232).